Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

pampampam
1598 33dc
Reposted fromBananaRama BananaRama viaotella otella
pampampam
5780 d500 500
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viacytaty cytaty
pampampam
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastarryeyed starryeyed
pampampam
9775 4a9e 500
Reposted fromZircon Zircon viaohhmarigold ohhmarigold
pampampam
0001 bf10
Reposted fromnyaako nyaako viaohhmarigold ohhmarigold
pampampam
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
pampampam
9795 9497 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
pampampam
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaejze ejze
pampampam
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viaejze ejze

June 13 2018

pampampam
Jeśli masz zrobić coś złego, zrób to dobrze!
— Joey Tribbiani, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

June 11 2018

pampampam
pampampam
3838 25d6
Reposted fromGIFer GIFer viamyfuckingreality myfuckingreality

June 10 2018

pampampam
3316 e244 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viairmelin irmelin
pampampam
pampampam
 
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
pampampam
pampampam
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternia eternia
pampampam
Reposted fromFlau Flau viaeternia eternia
pampampam
pampampam
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
Reposted fromnutt nutt viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl