Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

pampampam
5746 a102
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhmarigold ohhmarigold

8hy:

i wanna take back all those years i acted like i hated the color pink and anything stereotypically girly i love pink so much

Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaohhmarigold ohhmarigold

September 16 2017

pampampam
pampampam
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
pampampam
3525 f7ca
Reposted fromrisky risky viaune-raconteuse une-raconteuse
pampampam
0120 3da6
pampampam
3099 3325
pampampam
pampampam
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
pampampam
Miłość przychodzi sama. Wszystko inne wymaga czasu.
— Tess Gerritsen
pampampam
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
pampampam
pampampam
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastormymind stormymind
pampampam
2508 cc00 500
Reposted fromoutoflove outoflove viastormymind stormymind
pampampam
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaguwno1 guwno1
pampampam
pampampam
7192 0d7e
Reposted fromsolitaire solitaire viairmelin irmelin
7124 21cc 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viamielle mielle
pampampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl