Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

7049 25a0 500

crydaisy:

Lurkin

Reposted fromfuckblack fuckblack viaohhmarigold ohhmarigold
9875 df48
Reposted fromSrynxii Srynxii viablubra blubra
pampampam
1917 10c5
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viablubra blubra
pampampam
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viablubra blubra
pampampam
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viablubra blubra
8261 570a
Reposted fromamatore amatore viablubra blubra
pampampam

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viablubra blubra

April 20 2017

pampampam
pampampam
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
pampampam
pampampam
pampampam
pampampam
Reposted fromshakeme shakeme viaune-raconteuse une-raconteuse
pampampam
9786 4530
malo istotne
4175 3ef9 500
Reposted fromcvlamity cvlamity viaune-raconteuse une-raconteuse

March 27 2017

pampampam
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
5233 9671
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl