Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

pampampam
0436 f06f 500
Reposted fromtfu tfu viaweruskowa weruskowa
pampampam
pampampam
1643 d385 500
Reposted fromelles elles viastonerr stonerr
pampampam
„Człowiek mądry podróżuje po to, by odkryć siebie.” 
— James Russell Lowell
Reposted fromavooid avooid viacatchdimoment catchdimoment

April 17 2018

pampampam
3720 7392 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianonecares nonecares
pampampam
1606 beb0
Reposted fromtouchthesky touchthesky viastonerr stonerr
pampampam
pampampam
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum via10pln 10pln
pampampam
pampampam
pampampam
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viapoppyseed poppyseed
1969 b52b
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapoppyseed poppyseed
pampampam
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapoppyseed poppyseed
pampampam
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

April 12 2018

pampampam
Reposted frombiru biru viaejze ejze

April 05 2018

pampampam
7776 74ae
Reposted fromteijakool teijakool viaeveleen eveleen
1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamyszkaminnie myszkaminnie
pampampam
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viapieceoflife pieceoflife
pampampam
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viamyszkaminnie myszkaminnie

April 02 2018

pampampam
Reposted fromFlau Flau viaanuszka anuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl