Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2017

pampampam
Obiecaj mi proszę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie.
— ja. dzisiaj. myśląc, co by było gdyby.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
pampampam
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
pampampam

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viapoppyseed poppyseed
pampampam
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viablubra blubra
pampampam
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viablubra blubra
0433 7432 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viablubra blubra
4999 4753 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viablubra blubra
pampampam
Ludzie wiele tracą tylko, dlatego że są nieśmiali.
Reposted frommefir mefir viablubra blubra
pampampam
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viastarryeyed starryeyed
pampampam
Jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
pampampam
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viastarryeyed starryeyed
pampampam
7713 1f3a 500
Reposted fromfantom fantom viastarryeyed starryeyed
pampampam
8704 3d58
pampampam
7988 2c76
pampampam

Zapytała mnie kiedyś
Kto jest moim ulubionym
Poetą
I ja odpowiedziałem że

Bóg

Ona się zaśmiała 

I grała dalej 

I zapytała mnie
Która z jego 
Prac jest moją
Ulubioną
I ja odpowiedziałem że

Ona 
pampampam
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viamikrokosmos mikrokosmos
pampampam
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viamikrokosmos mikrokosmos
pampampam
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamikrokosmos mikrokosmos
pampampam
3088 6616 500
Reposted fromsarazation sarazation viamikrokosmos mikrokosmos
pampampam
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl